Dokumentacja badań podłoża gruntowego – STEŚ-R Etap I

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA

  • Wykonawca złożył do Zamawiającego Studium Geologiczno-Inżynierskie w dniu 02.02.2023r.
  • Z dniem 14.02.2023r. Zamawiający zaakceptował „Studium geologiczno-inżynierskie w celu określenia warunków gruntowo-wodnych dla budowy jednojezdniowej drogi krajowej 28, klasy GP”.