Spotkania informacyjne

Wyniki Spotkania

W ramach Budowy Obwodnicy Limanowej w ciągu DK28 Wykonawca rozesłał zaproszenia na spotkania informacyjne dla inwestycji pn.:

Spotkania polegały na indywidualnym przyjmowaniu stron po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na daną godzinę w wyznaczonych poniżej terminach w budynku Urzędu Miasta Limanowa, w sali konferencyjnej.
Terminy konsultacji indywidualnych miały miejsce:
05.08.2021 r., 06.08.2021 r. oraz 18.08.2021r.

Wyniki spotkania
Na spotkaniach 05.08 i 06.08.2021r. oraz dodatkowym 18.08.2021r. odbyły się prezentacje wariantów W1, W2, W3. Frekwencja wynosiła odpowiednio ok.30, 30, 28 osób. Ze spływających ankiet (ok. 89) wysunięto dwa główne postulaty po zaprezentowaniu mieszkańcom wariantów W1, W2, W3. Dodatkowo otrzymano 6 protestów zbiorowych (667mieszkańców).
Pierwszy z nich to zmiana przebiegu projektowanych wariantów i przesunięcie początku opracowania w kierunku zachodnim do miejscowości Zamieście. Jednostka Projektowa przeanalizowała możliwość realizacji takiego wariantu społecznego (wariant 4).
Drugi z nich to wniosek części mieszkańców żeby obwodnica w swym przebiegu była wpisana w korytarz zarezerwowany pod obwodnicę Limanowej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Przygotowany wariant 1A w swym przebiegu jest zbliżony do korytarza zarezerwowanego w MPZP pod budowę obwodnicy Limanowej.
Wsłuchując się w prośby mieszkańców przeanalizowano jeszcze dodatkowo wariant 5 tzw. społeczny, który rozpoczyna się ok 3km na zachód od pozostałych wariantów W1,W2,W3,W4 na terenie gminy Tymbark .
Dla skontrolowania czy tak uzyskane nowe warianty społeczne W4 i W5 mają zasadność dla głębszej analizy i bardziej szczegółowego opracowywania stworzono kilka kryteriów. Dzięki nim można było skontrolować i wypunktować czy warianty społeczne spełniają określone warunki do przekazania wszystkim zainteresowanym na dalszych etapach projektowania obwodnicy Limanowej.

Zaproszenie

Zaproszenie do spotkań informacyjnych dla inwestycji pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowej w fazie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla zadania pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowej STEŚ-R wraz z uzyskaniem decyzji DŚU dla zadania: „Budowa obwodnicy Limanowej w ciągu DK28

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych dla przedmiotowej inwestycji realizowanej na zlecenie krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie małopolskim, powiecie limanowskim, na terenie gminy i miasta Limanowa.
Długość odcinka ok. 5,6 km.

Cel i zakładany efekt zadania:

celem zadania inwestycyjnego jest budowa obwodnicy miasta Limanowa w ciągu drogi krajowej nr 28 która pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy poza centrum miasta Limanowa i zwiększy bezpieczeństwo na drogach miasta Limanowa. Budowa obwodnicy pozwoli na stworzenie bezpiecznej drogi tranzytowej łączącej region województwa małopolskiego zapewniającej wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego oraz zapewni możliwość osobnej obsługi komunikacyjnej przyległego terenu przez realizację równoległych dróg dojazdowych.

UWAGA! Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez koronawirusa spotkania odbędą się w formie indywidualnej.

Spotkanie polegać będzie na indywidualnym przyjmowaniu stron po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na daną godzinę w wyznaczonych poniżej terminach.

Termin konsultacji indywidualnych:

– 05.08.2021 r., godz. 12:00 – 18:00 (przerwa 15:00 – 15:30)

– 06.08.2021 r., godz. 09:00 – 15:00 (przerwa 12:00 – 12:30)

W budynku Urzędu Miasta Limanowa, sala konferencyjna

Możliwość telefonicznego umówienia się w dniach 19.07. – 31.07.2021r.

Kontakt telefoniczny: Wykonawca Projektu IVIA S.A. +48 532 950 087

Materiały informacyjno – konsultacyjne zostały zamieszczone na stronie internetowej pod adresem: http://limanowadk28.pl/

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia należy złożyć bezpośrednio w dniu indywidualnych konsultacji w miejscu spotkania lub w terminie do dnia 06.08.2021r. w formie elektronicznej na adres mailowy: limanowadk28@ivia.pl   lub pocztą na adres biura IVIA S.A., ul. Kasprowicza 46, 43-502 Czechwice – Dziedzice z dopiskiem: „Spotkania informacyjne DK28 Limanowa”.

Podgląd Orientacji

(Duży plik – Ładowanie podglądu może potrwać kilka minut)

Rozwiązania Wariantowe Obwodnicy

Ankieta

Materiały informacyjne

Nabywanie nieruchomości