Schemat przebiegu drogi oraz schematy (wraz z opisami) węzłów, skrzyżowań i ciekawych
rozwiązań inżynierskich

Podgląd Orientacji

(Ładowanie podglądu może potrwać kilka minut)

2020-11-DRO-Orientacja-1_20000-0_konsultacje-1.1

Pobierz Orientację

Warianty przebiegu

W ramach opracowania dokumentacji projektowej powstały trzy warianty przebiegu obwodnicy. Wszystkie warianty są poprowadzone po stronie południowo wschodniej części miasta Limanowa.  Wariant 1 znajduje się w całości na terenie miasta Limanowa. Wariant W2 i W3 w obrębie, miasta, jak i gminy Limanowa. We wszystkich wariantach, głównym kryterium definiującym zaproponowane przebieg trasy było ominięcie terenów zwartej zabudowy. Pożądane przy tym było zminimalizowanie negatywnych efektów oddziaływania projektowanej drogi na życie mieszkańców.

Wariant 1 (odcinek o długości ok. 5,8 km)

Wariant zlokalizowany jest w większości na terenie miasta Limanowa (oprócz odcinka 0+320 – 0+620). Rozpoczyna się w ciągu ul. Krakowskiej – jako włączenie do istniejącej Drogi Krajowej nr 28 w (kierunek Rabka-Zdrój) w km około 107+300. Na początkowym przebiegu trasy rozwiązanie odchodzi w kierunku południowo-wschodnim, równolegle do Miasta Limanowa przechodząc przez tereny pól i terenów częściowo zalesionych. Przecina ulicę Lipową, omijając większość zabudowań mieszkalnych. Następnie krzyżuje się  ulicami: Małachowskiego, Owocową, Biedronia, Grunwaldzką, Podlipie, Piastowską oraz Sikorskiego, następnie przekracza Potok Starowiejski. Za planowanym przejściem wiaduktem drogowym nad ciekiem i drogą powiatową K1609 (ul. Józefa Marka) wkracza w tereny zabudowy mieszkaniowej o przewadze budynków jednorodzinnych. Następnie trasa obejmuję kierunek wschodni i krzyżuje się z ulicami Marszałkowicza i Żwirki i Wigury (DP K1610). W km 4+700 projektowana obwodnica przecina Potok Jabłoniec. W dalszej części trasa krzyżuje się z trzema drogami gminnymi ul. Wiejską, Jabłoniecką i Walecznych. Koniec opracowania włącza się w istniejąca Drogę Krajową nr 28 (ul. Kościuszki).

 

Wariant 2 (odcinek o długości ok. 7,3 km)

Wariant przebiega na terenie miasta, jak i gminy Limanowa. W przeciwieństwie do Wariantu 1 w początkowym przebiegu, zaprojektowany jest w kierunku południowo-zachodnim, przecinając ul. Łokietka, a następnie zmienia kierunek na kierunek południowo-wschodni i przecina drogę gminną K340447. W tym punkcie trasa zmienia kierunek na południowo wschodni krzyżując się z ul. Grunwaldzką. Przebiega w głównej mierze przez obszary polne z pojedynczą zabudową mieszkaniową. W dalszym etapie szlak trasy zwraca się kierunku południowo-wschodnim, w stronę Wariantu W1. Przekraczając wiaduktem rzekę Sowlinę warianty w obrębie zabudowy mieszkalnej mają zbliżony przebieg. Bieg trasy kończy się włączeniem do Drogi krajowej nr 28 (ul. Kościuszki).

Wariant 3 (odcinek o długości ok. 8,6 km)

Wariant W3 położony jest na terenie miasta i gminy Limanowa. Trasa w tej propozycji jest najbardziej odsuniętym szlakiem od centrum miasta, co czyni go również najdłuższym spośród przedstawionych dróg. Sam przebieg trasy od jego rozpoczęcia do km 4+300 ma przebieg taki sam jak wariant 2. Następnie projektowany wariant 3 oddala się od wariantu 1 i 2 w kierunku południowo-wschodnim. Wariant 3 przesunięty jest w tym przebiegu względem W1 i W2 około 700 m wymijając gęsto zabudowę mieszkaniową. Następnie szlak zostaje skierowany w stronę północnego-wschodu, gdzie w swym przebiegu zbliżony jest do wariantu 1 i 2. Następnie trasa włącza się w istniejący odcinek Drogi Krajowej nr 28 (ul. Kościuszki).

Rozwiązania Wariantowe Obwodnicy