Opis aktualnego zaawansowania prac projektowych

1. PODPISANIE UMOWY NA WYKONANIE OPRACOWANIA

12 stycznia 2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach oraz Programem Funkcjonalno-Użytkowym w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa obwodnicy Limanowej w ciągu DK28” pomiędzy krakowskim oddziałem GDDKiA reprezentującym Skarb Państwa i wykonawcą – IVIA S.A.

2. ROZPOCZĘCIE PRAC PROJEKTOWYCH

4 grudnia 2020 rozpoczęto prace projektowe w zakresie wykonania STEŚ dla „Budowa obwodnicy Limanowej w ciągu DK28”.

Aktualne prace projektowe przebiegają zgodnie z harmonogramem i polegają na pozyskiwaniu i analizie materiałów wyjściowych i archiwalnych dla części ogólnej I Etapu Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowego oraz materiałów do Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach.

Prace polegają na opracowaniu wstępnego STEŚ do zaopiniowania przez Zamawiającego w zakresie analizy przebiegu wariantów drogi.

3. PRACE PROJEKTOWE DO CZASU POSIEDZENIA KOMISJI ZOPI:

Do czasu posiedzenia Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych tj. do 22 lipca 2022r. Pracownia Projektowa opracowała wielowariantową koncepcję budowy obwodnicy, która po modyfikacjach uwzględniających czynniki społeczne, uwarunkowania terenowe i ekonomiczne przedstawia się zgodnie z treścią aktualnej dokumentacji dla wariantów W1A, W2A,W3A. 

4. PRACE PROJEKTOWE DO CZASU POSIEDZENIA KOPI:

Wykonawca Dokumentacji opracowuje i sukcesywnie kompletuje dane niezbędne do posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych

5. POSIEDZENIE KOPI

Na posiedzenie KOPI zostały przedstawione aktualizacje wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy po uwagach i decyzjach ze spotkania ZOPI, zawierające skorygowane SKNN Szacunkowy Koszt nabycia Nieruchomości oraz ZZK Zbiorcze Zestawienie Kosztów opracowania ekonomicznego.

6. KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Maj 2023r. Wykonawca opracował i przekazał Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Limanowej w ciągu DK 28” w zakresie STEŚ-R Etap I.

7. AKTUALIZACJA ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

Październik 2023r. Wykonawca rozpoczął prace nad aktualizacją obecnych rozwiązań projektowych do nowego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z uwzględnieniem dotychczas opublikowanych Wzorców i Standardów

8. DOKUMENTACJA STEŚ-R

Grudzień 2023r. Wykonawca przedstawił skorygowaną i dostosowaną dokumentację STEŚ-R do wymagań przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r.

8. DOKUMENTACJA OPRACOWANIA GEOLOGICZNEGO

Styczeń 2024r. Wykonawca przedstawił dokumentację opracowania geologicznego z propozycjami lokalizacji, rodzajów otworów i sondowań wraz z ich wykazem tabelarycznym ustosunkowując się do nowych rozwiązań dotyczących dróg publicznych dla Obwodnicy Limanowej.