Postęp robót

W studium zostały zaproponowane trzy warianty przebiegu osi obwodnicy: W1(czerwony), W2 (niebieski) i W3 (zielony). Wszystkie warianty są poprowadzone po stronie południowo wschodniej części miasta Limanowa.  Wariant 1 znajduje się w całości na terenie miasta Limanowa. Wariant W2 i W3 w obrębie, miasta, jak i gminie Limanowa. We wszystkich wariantach, głównym kryterium definiującym zaproponowane przebieg trasy było ominięcie terenów zwartej zabudowy. Pożądane przy tym było zminimalizowanie negatywnych efektów oddziaływania projektowanej drogi na życie mieszkańców.

Wariant 1A

Wariant 1A znajduje się na terenie miasta Limanowa. Rozpoczyna się jako włączenie do istniejącej Drogi Krajowej nr 28 w (kierunek Rabka-Zdrój) w km około 107+800. Na początkowym przebiegu trasy rozwiązanie odchodzi w kierunku południowo-wschodnim, równolegle do Miasta Limanowa, przechodząc przez tereny pola i tereny częściowo zalesione. Przecina ulicę Łokietka, Lipową, omijając większość zabudowań mieszkalnych. Następnie krzyżuje się ulicami: Małachowskiego, Owocową, Biedronia, Grunwaldzką, Podlipowe, Piastowską oraz Sikorskiego, za którymi przekracza Ciek Sowlinka. Za planowanym przejściem nad ciekiem i drogą powiatową K1609 (ul. Józefa Marka) wkracza w tereny zabudowy mieszkaniowej o przewadze budynków jednorodzinnych. Następnie trasa obejmuję kierunek wschodni i krzyżuje się z ulicami Marszałkowicza i Żwirki i Wigury (DP K1610). W km 4+200 projektowana obwodnica przecina Potok Jabłoniec. W dalszej części trasa krzyżuje się z trzema drogami gminnymi ul. Wiejska, Jabłoniecka, Walecznych. Koniec opracowania włącza się w istniejącą Drogę Krajową nr 28.

Długość trasy 5357,31 m

Wariant 2A

Wariant 2A znajduje się na terenie miasta, jak i gminy Limanowa. W przeciwieństwie do Wariantu 1A w początkowym przebiegu zaprojektowany jest w kierunku południowo-zachodnim, przecinając ul. Łokietka, a następnie zmienia kierunek na kierunek południowo-wschodni i przecina drogę wewnętrzną 435. W tym punkcie trasa zmienia kierunek na południowo wschodni, krzyżując się z ul. Grunwaldzką. Przebiega w głównej mierze przez obszary polne z pojedynczą zabudową mieszkaniową. W dalszym etapie szlak trasy zwraca się kierunku południowo-wschodnim, w stronę Wariantu W1A. Przekraczając Ciek Sowlinka warianty 1A oraz 2A w obrębie zabudowy mieszkalnej mają zbliżony przebieg. Bieg trasy kończy się włączeniem do Drogi krajowej nr 28.

Długość odcinka – 6658,27 m

Wariant W3A

Wariant W3A położony jest na terenie miasta i gminy Limanowa. Trasa w tej propozycji jest najbardziej odsuniętym szlakiem od centrum miasta, co czyni go również najdłuższym spośród przedstawionych dróg. Sam przebieg trasy od jego rozpoczęcia do km 3+600 ma przebieg taki sam jak dla wariantu 2A. Następnie projektowany wariant 3A oddala się od wariantu 1A i 2A w kierunku południowo-wschodnim. Wariant 3A przesunięty jest w swym przebiegu względem W1A i W2A około 700 m wymijając gęsto zabudowę mieszkaniową. Następnie szlak zostaje skierowany w stronę północnego-zachodu, gdzie w swym przebiegu zbliżony jest do wariantu 1A i 2A. Następnie trasa włącza się w istniejący odcinek Drogi Krajowej nr 28.

Długość odcinka – 7973,49 m

Ponadto prowadzona jest całoroczna inwentaryzacja środowiskowa:

Na potrzeby uzyskania decyzji środowiskowej prowadzona jest całoroczna inwentaryzacja przyrodnicza. Uzyskane wyniki w przekroju całego sezonu i wszystkich okresów fenologicznej aktywności fauny oraz okresu wegetacyjnego roślinności, pozwolą na rzetelną waloryzację obszaru, ocenę oddziaływania na środowisko przyrodnicze, określenie skali zagrożenia wraz z propozycją działań minimalizujących planowanej inwestycji drogowej, także w postaci obiektów ograniczających potencjalny efekt barierowy w postaci przejść i przepustów.