Postęp robót

W studium zostały zaproponowane trzy warianty przebiegu osi obwodnicy: W1(czerwony), W2 (niebieski) i W3 (zielony). Wszystkie warianty są poprowadzone po stronie południowo wschodniej części miasta Limanowa.  Wariant 1 znajduje się w całości na terenie miasta Limanowa. Wariant W2 i W3 w obrębie, miasta, jak i gminie Limanowa. We wszystkich wariantach, głównym kryterium definiującym zaproponowane przebieg trasy było ominięcie terenów zwartej zabudowy. Pożądane przy tym było zminimalizowanie negatywnych efektów oddziaływania projektowanej drogi na życie mieszkańców.

Wariant 1

Wariant 1 znajduje się w większości na terenie miasta Limanowa (oprócz odcinka 0+320 – 0+620). Rozpoczyna się jako włączenie do istniejącej Drogi Krajowej nr 28 w (kierunek Rabka-Zdrój) w km około 107+300. Na początkowym przebiegu trasy rozwiązanie odchodzi w kierunku południowo-wschodnim, równolegle do Miasta Limanowa przechodząc przez tereny pola i tereny częściowo zalesione. Przecina ulice ulicę Lipową, omijając większość zabudowań mieszkalnych. Następnie krzyżuje się  ulicami: Małachowskiego, Owocową, Biedronia, Grunwaldzką, Podlipie, Piastowską oraz Sikorskiego, za którymi przekracza Potok Starowiejski. Za planowanym przejściem nad ciekiem i drogą powiatową K1609 (ul. Józefa Marka) wkracza w tereny zabudowy mieszkaniowej o przewadze budynków jednorodzinnych. Następnie trasa obejmuję kierunek wschodni i krzyżuje się z ulicami Marszałkowicza i Żwirki i Wigury (DP K1610). W km 4+700 projektowana obwodnica przecina Potok Jabłoniec. W dalszej części trasa krzyżuje się z trzema drogami gminnymi ul. Wiejska, Jabłoniecka, Walecznych. Koniec opracowania włącza się w istniejąca Drogę Krajową nr 28.

 Długość odcinka – 5903m.

Wariant 2

Wariant 2 znajduje się na terenie miasta, jak i gminy Limanowa. W przeciwieństwie do Wariantu 1 w początkowym przebiegu, zaprojektowany jest w kierunku południowo-zachodnim, przecinając ul. Łokietka, a następnie zmienia kierunek na kierunek południowo-wschodni i przecina drogę gminną K340447. W tym punkcie trasa zmienia kierunek na południowo wschodni krzyżując się z ul. Grunwaldzką. Przebiega w głównej mierze przez obszary polne z pojedynczą zabudową mieszkaniową. W dalszym etapie szlak trasy zwraca się kierunku południowo-wschodnim, w stronę Wariantu W1. Przekraczając Sowlinę warianty w obrębie zabudowy mieszkalnej mają zbliżony przebieg. Bieg trasy kończy się włączeniem do Drogi krajowej nr 28.

 Długość odcinka – 7501m.

Wariant 3

Wariant W3 położony jest na terenie miasta i gminy Limanowa. Trasa w tej propozycji jest najbardziej odsuniętym szlakiem od centrum miasta, co czyni go również najdłuższym spośród przedstawionych dróg. Sam przebieg trasy od jego rozpoczęcia do km 4+300 ma przebieg taki sam jak dla wariantu 2. Następnie projektowany wariant 3 oddala się od wariantu 1 i 2 w kierunku południowo-wschodnim. Wariant 3 przesunięte jest w tym przebiegu względem W1 i W2 około 700 m wymijając gęsto zabudowę mieszkaniową. Następnie szlak zostaje skierowany w stronę północnego-zachodu, gdzie w swym przebiegu zbliżony jest do wariantu 1 i 2. Następnie trasa włącza się w istniejący odcinek Drogi Krajowej nr 28.

Długość odcinka – 8679 m.

Ponadto prowadzona jest całoroczna inwentaryzacja środowiskowa:

Na potrzeby uzyskania decyzji środowiskowej prowadzona jest całoroczna inwentaryzacja przyrodnicza. Uzyskane wyniki w przekroju całego sezonu i wszystkich okresów fenologicznej aktywności fauny oraz okresu wegetacyjnego roślinności, pozwolą na rzetelną waloryzację obszaru, ocenę oddziaływania na środowisko przyrodnicze, określenie skali zagrożenia wraz z propozycją działań minimalizujących planowanej inwestycji drogowej, także w postaci obiektów ograniczających potencjalny efekt barierowy w postaci przejść i przepustów.