Wykonawca Dokumentacji w okresie lipiec – sierpień 2022r. przeprowadził wspólnie z Zamawiającym przy współudziale Stron posiedzenie ZOPI. Prace projektowe są kontynuowane.

Na podstawie analizy wielokryterialnej, w której analizowano aspekty społeczne, środowiskowe, techniczne i ekonomiczne jako wariant preferowany Oddział wskazał wariant W1A, który ma również poparcie władz samorządowych.